top of page

Φίλε επισκέπτη,

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ», σου ανοίγει την διαδικτυακή του πόρτα και σε αφήνει να γνωρίσεις την ιστορία του. Αν είσαι Αρηναίος και λείπεις χρόνια από τον τόπο σου, καθώς θα περιδιαβαίνεις στα ηλεκτρονικά μονοπάτια, θα ξαναβρεθείς στη παλιά σου γειτονιά και θα θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια.

Αν είσαι απλά ένας διαδικτυακός ταξιδευτής, θα γνωρίσεις καλύτερα αυτή τη μικρή, αλλά πανέμορφη γωνιά της γης. Η ξενάγησή σου, μπορεί να σε οδηγήσει σε παλιά πέτρινα σπίτια, σε όμορφες πηγές με τρεχούμενα νερά, σε πράσινους κήπους, αλλά και σε καμένα δάση, που θα σε πληγώσουν, όπως πλήγωσαν και μας πριν λίγα χρόνια και ακόμα προσπαθούμε να γιατρευτούμε.

Πριν μελαγχολήσεις, μπορείς να διαβάσεις την εφημερίδα του Συλλόγου μας, «τ΄ Αρηναίικα». Μέσα από τις σελίδες της, θα μάθεις τα νέα του χωριού μας κι αν το κάνεις κάθε μήνα, θα είναι σα να ζεις μαζί μας και σαν να μην έφυγες ποτέ από κοντά μας. 

Σε αφήνουμε να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα και να δημιουργήσεις τις δικές σου εντυπώσεις. Εμείς απλά, το μόνο που θα κάνουμε, είναι να γράψουμε δυο λόγια, για το πώς ξεκινήσαμε και πως φτάσαμε ως εδώ.……

 

Καλοκαίρι, 12 Αυγούστου 2000.

Οι κάτοικοι της Αρήνης, οι μόνιμοι αλλά και οι παραθεριστές, οι οποίοι επιλέγουν για καλοκαιρινές διακοπές και όχι μόνο, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αποφασίζουν μετά από συνέλευση, την ίδρυση Συλλόγου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, «Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος – Η ΑΡΗΝΗ» με έδρα το τοπικό διαμέρισμα Αρήνης Δήμου Ζαχάρως,  έμβλημα τη βρύση και σφραγίδα στρογγυλή που γράφει κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου και στη μέση απεικόνιση της βρύσης». Τα πρώτα ιδρυτικά μέλη απαριθμούν 61 άτομα.

 

Άνοιξη, 23 Μαΐου 2009.

Κυκλοφορεί το 1ο Φύλλο της εφημερίδας «τ’ Αρηναίικα», το οποίο έγραψε και πρότεινε στο Δ.Σ. του Συλλόγου η Δέσποινα Δαλιάνη σύζυγος  Σωτηρίου. Η πρόταση γίνεται δεκτή και αποφασίζεται η έκδοσή της σε μηνιαία βάση. Η εφημερίδα είναι τετρασέλιδη και μικρού σχήματος (Α4).

Μετά τις διαδικασίες, για την άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Τύπου και σύμφωνα με το νόμο περί εντύπων, για την έκδοση και τη Διεύθυνση της εφημερίδας, απαιτούνται φυσικά πρόσωπα και η επωνυμία της εκτύπωσης.

Την ευθύνη της έκδοσης αναλαμβάνει η Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκη Πρασσα και την Διεύθυνση και Αρχισυνταξία η Δέσποινα Δαλιάνη Μέλος του Δ.Σ. Η εκτύπωση για τα δώδεκα (12) πρώτα φύλλα, είναι ευγενική προσφορά του Δημοσθένη Πολυχρονόπουλου Μέλους του Συλλόγου.

Στις  4 Απριλίου 2010, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος συνεχίζει την έκδοση της εφημερίδας και με την οικονομική στήριξη των Μελών, αναλαμβάνει τα έξοδα εκτύπωσης.

Τον Απρίλιο του 2011, κυκλοφορεί το 24ο φύλλο, όπου με πρωτοβουλία της Προέδρου του Συλλόγου Νίκης Πρασσά, από τετρασέλιδο Α4, μετατρέπεται σε δισέλιδο Α3. Αλλάζει σχήμα και μέγεθος αλλά ουσιαστικά, σε περιεχόμενο παραμένει ως έχει.

 

Άνοιξη, 17 Μαΐου 2011.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ» και η εφημερίδα «τ’ Αρηναίικα» απέκτησαν ένα δικό τους διαδικτυακό σπίτι. Ο χώρος ευγενικά παραχωρείται, από τον δημιουργό της ιστοσελίδας Γεώργιο Δαλιάνη του Δημητρίου, Μέλος του Συλλόγου, όπου είχε την έμπνευση και την διάθεση προσφοράς, για την ιδιαίτερη πατρίδα της καταγωγής του. Είναι ένας νέος άνθρωπος και εκτός από τη δημιουργία, την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας και το κόστος, έχει αναλάβει και τη διαχείριση της ιστοσελίδας.

Ευελπιστούμε με αυτή την πρωτοβουλία, να προσεγγίσουμε όλους τους νέους της δικής του γενιάς, οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί με το διαδίκτυο, ν’ ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να εμπλουτίσουμε την ιστοσελίδα της Αρήνης με πληροφορίες, φωτογραφίες και ότι άλλο μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη του χωριού μας.

Dear visitor,

The Cultural Club “ARINI” opens to you its web portal and lets you know its history. If you are from Arini and you live many years away from your homeland, as you walk through the electronic paths, you will stand again in your old neighborhood and will remember your childhood.

If you are just a web visitor, you will know better this small but very beautiful place of earth. Your touring may lead you to old stone houses, to beautiful fountains with fresh water, to green gardens, as well as to burned forests that will hurt you, as they hurt as too a few years ago and we are still trying to heal our wounds.

Before getting sad, you can read the newspaper or our Club, “Ta Arinaika” (The news of Arini). Through its pages, you will learn the news of the village, and if you do so every month, it will be like living with us and as if you have never left us.

We let you draw your own conclusions and create your own impressions. The only thing we will do, is just writing a few words about how we started and how we have reached at this point….

 

Summer, 12 August 2000.

The inhabitants of Arini, permanent ones as well as summer visitors, who select for their summer vacations and also for visits at any other time of the year, their homeland, resolve upon a meeting, to establish a Club. According to article 1 of the Articles of Association, ”A Club is established under the name “Cultural Club-ARINI” with registered seat the local region of Arini, Municipality of Zacharo, having the fountain as an emblem and a round stamp that bears circularly the name of the Club and in the middle, a depiction of the fountain”.The first establishing members had been 61.

 

Spring, 23 May 2009.

The 1st Issue of the newspaper “Ta Arinaika” is published, which was written and proposed to the BoD of the Club by Despina Daliani, wife of Sotirios. The proposal is made accepted and its issuance on a monthly basis is resolved. The newspaper is four-page and of a small format (A4).

After the procedures, natural persons and the name of the print are required for the circulation license by the Ministry of Press and according to the law regarding prints, for the publication and Management of the newspaper.

The President of the Club, Mrs. Niki Prassa, undertakes the responsibility for the publication, while Despina Daliani, Member of the B.o.D, undertakes the Management and Editing. The printing for the first twelve (12) issues is a kind offer of Dimosthenis Polychronopoulos, Member of the Club.

On April the 4th 2010, upon resolution of the General Meeting, the Club continues the publication of the newspaper and with the financial support of the Members, undertakes to bear the printing costs.

On April 2011, the 24th issue is published, where upon initiative of the President of the Club, Niki Prassa, from an A4 four-page it is converted to an A3 two-page newspaper. Its format and size changes, but its content virtually remains as it is.

 

Spring, 17 May 2011

The Cultural Club “ARINI” and the newspaper “Ta Arinaika”, acquired their own website. The space is gently provided by the creator of the webpage Georgios Dalianis, son of Dimitrios, Member of the Club, who had the inspiration and the desire to offer, for the homeland of its origin. He is a young man and except for the creation, the ensuring of the operation license and the cost, he has also undertaken the administration of the webpage. We hope with this initiative, to approach all the young persons of his generation, who have been get familiarized with the internet, in order to respond to the call of the electronic communication, so as to enrich the webpage of Arini with information, photos and with anything else that may help to the promotion of our village. 

bottom of page